.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

DỰ ÁN LWCC

Thành lập Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị

Thư viện * Tài liệu

Kế hoạch hoạt động bom mìn các tổ chức và dự án tại Quảng Trị

STT Tiêu đề Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Kế hoạch hoạt động bom mìn năm 2018 PDF, 1.2 MB  
2 Kế hoạch hoạt động bom mìn năm 2017 PDF, 8.77 MB  

 

Chương trình hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

STT Tiêu đề Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Giai đoạn 2016 - 2025 PDF, 2.07 MB  

 

Hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam

STT Tiêu đề Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Báo cáo Hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam PDF, 1.35 MB  

 

Hướng dẫn thông tin vật nổ

STT Tiêu đề Định dạng, kích thước Tải xuống
1 Tài liệu dành cho các đội hoạt động hiện trường nhận dạng vật nổ và ghi báo cáo nhập IMSMA PDF, 18.4 MB
2 Hướng dẫn cách tìm tên vật nổ trong IMSMA PDF, 288 KB

 

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh